ค่ายองค์รวมเฉลิมพระเกียรติ

ค่ายองค์รวมเฉลิมพระเกียรติ

๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

ณ สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

 

 

ดูภาพทั้งหมด