ครุกษิณานุสรณ์ ครูปัทมา ช่างกล

 

ครุกษิณานุสรณ์ ครูปัทมา ช่างกล

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2557

ณ หอประชุมทวีวัฒนา-เทพผดุงพร

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

 

ดูภาพทั้งหมด