การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559
ณ เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

41 59