คู่มือบริการประชาชน

pe

 

icon update3  การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

icon update3  การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

icon update3  การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

icon update3  การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

icon update3  การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

icon update3  การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

icon update3  การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

icon update3  การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

136/1 ถนนเลียบคลองปทุม แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

กลุ่มบริหารทั่วไป       02-806-7492