ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เดิมชื่อ โรงเรียนศาลาธรรมสพน์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2498 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัด กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับอนุมัติจากกองคลังให้สร้างขึ้นด้วยเงินงบประมาณ บนพื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา ในระยะ เริ่มต้นอาคารเรียนยังสร้างไม่เสร็จจึงไปอาศัยเรียนที่ โรงเรียนประชาบาลคลองทวีวัฒนา (โรงเรียนคลองทวีวัฒนา ทองน่วมอนุสรณ์) เป็นการชั่วคราว เมื่อเปิดทำการสอนครั้งแรกมีนักเรียน 1 ห้องเรียน จำนวน 44 คน เป็นชาย 32 คน หญิง 12 คน ครู 1 คน ซึ่งทำหน้าที่ครูใหญ่ และ ครูประจำชั้น คือนายสะอาด จั่นแย้ม มีภารโรง 2 คน ตัวอาคารเรียนสร้างเสร็จเมื่อ 30 มิถุนายน 2498 เป็นชนิด 8 ห้องเรียน เริ่มใช้อาคารเรียนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2498

   โรงเรียนศาลาธรรมสพน์ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2504 ตามชื่อแขวงทวีวัฒนา ที่แยกออกมาจากแขวงศาลาธรรมสพน์ ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางยากแก่การบริหาร และในปีการศึกษา 2516 โรงเรียนทวีวัฒนา ก็อยู่ในสังกัดกองการมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

   ปัจจุบันสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทราบฝ่าละอองพระบาท พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อโรงเรียนและพระราชทานพระราชานุญาตโรงเรียนทวีวัฒนา เป็นชื่อโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551