มอบเกียรติบัตร "ชนะเลิศ ในการเขียนแผนธุรกิจ ม.หอการค้า"

36 59

นางสาวณัฐชลัยย์ วรรณวิจิตกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็กเ ด็กหัวการค้า ปี2 ได้คิดธุรกิจผลิตอาหารสำหรั บผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินไปทัศนศ ึกษา ที่ประเทศญี่ปุ่น