มอบรางวัลกิจกรรมโครงงานนักเรียน

34 59

มอบรางวัลกิจกรรมโครงงานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4