บริจาคโลหิต

35 59

 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดรับบริจาคโลหิต