ค่ายคุณธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 4

ด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้กำหนดจัดค่ายคุณธรรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ฝึกปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถนำความรู้ ประสบการณ์จริงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

28 58