ค่ายคุณธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 5

ด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพั ฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัม ภ์ฯ ได้กำหนดจัดค่ายคุณธรรมนักเ รียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ณ วัดทองเนียม กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเ สริมปลูกฝัง

ให้นักเรียนมีระ เบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ฝึกปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพุ ทธศาสนา เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถนำความรู้ ประสบการณ์จริงมาประยุกต์ใช ้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถู กต้อง

30 58