วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ด้วยวันที่ ๑๘ สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระอัจฉริยะภาพด้านวิทยาศาสตร์
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนทั้งโลก
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
จึงได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น

27 58