เทิดไท้องค์ราชินี ศรีสง่าอาเซียน

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระช นมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(
ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุ ณ และแสดงความจงรักภักดี
จึงร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเ
กียรติถวายพระพร และเนื่องด้วยวันที่ ๘ สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งประช าคมอาเซียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ได้จักกิจกรรมให้ความรู้เกี
่ยวกับอาเซียนขึ้น

26 58