ประชุมผู้ปกครอง

ด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพั ฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัม ภ์ฯ
ได้กำหนดจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เพื่อรับผลการเรียนกลางภาคเ
รียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
และพบครูที่ปรึกษาเพื่อรับท
ราบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน

25 58