ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(ทาสีอาคาร)

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(ทาสีอาคาร)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

๑. ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

๒. เอกสารประกวดราคา(งานทาสีอาคาร)

๓. TOR (ทาสีอาคารเรียน)

๔. BOQ

๕. แบบอาคาร

๕.๑ แบบอาคาร