ร่างประกาศ-ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(ทาสีอาคาร)

ร่างประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(ทาสีอาคาร)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

๑. ร่างประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

๒. ร่างเอกสารประกวดราคา(งานทาสีอาคาร)

๓. ร่างรายละเอียดขอบเขตโครงการ(ทาสีอาคาร)

๔. BOQ

๕. แบบอาคาร

๕.๑ แบบอาคาร