ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ชมรมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกคร อง
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน
์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และผู้อุปการคุณได้กำหนดทอด ผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศ ึกษา
ในวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ระดมทรัพย
ากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนกา รสอน พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเร ียนรู้โรงเรียน

31 58