พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘

ด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กำหนดจัดพิธีหล่อเทียนและถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษาเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนาธรรมไทยให้คงสือไป ส่งเสริมครู นักเรียน ชุมชน และบุคลากรทุกฝ่ายได้ทำบุญร่วมกันและเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยกำหนดทำพิธี หล่อเทียนพรรษาในวันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ทำพิธีแห่เทียนจำนำพรรษาถวายพระสงฆ์ ณ วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส  วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา และวัดศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

21 58