ต้อนรับครูใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ต้อนรับครูใหม่
ครูศุภลักษณ์ เตียนนาย 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
และต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบ การณ์วิชาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนุธิดา  ใจช่วย

นางสาวอริสรา  โพธิ์ทิพย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายศราวุทธ  ไชยสิทธิ

นายวีระยุทธ  สินโพธิ์

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

นายจักรพงษ์  คำพูล

นางสาวตรองฤทัย  แสงสีรัตนกุลชัย

นางสาวบุษราคัม  อุพะรัม

กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวแพรวแสง บัววัน

นางสาวสุภาวดี  นิยกิจ

นางสาวจิสุรางค์  แพรวอาภา

นายประยุทธ  เกตุทอง

12 58

ดูภาพทั้งหมด