ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังศิลปินและมวลชน 10 ล้านหัวใจไทย

วงดุริยางค์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์( ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังศิลปิ
นและมวลชน 10 ล้านชื่อ
สนับสนุน พ.ร.บ. ความคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สสส.
ณ เซ็นทรัลเวิลด์

10 58

ดูรูปภาพทั้งหมด