ประกาศ-ประกวดราคาจ้างเสริมโครงหลังคา

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมโครงหลังคาเหล็กอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

๑. ประกาศ ประกวดราคาจ้างเสริมโครงหลังคา

๒. เอกสารประกวดราคาฯ เสริมโครงหลังคา

๓. TOR เสริมโครงหลังคา

๔.บก.๐๑ เสริมโครงหลังคา

๕. แบบรูปรายการเสริมโครงหลังคา

๖. BOQ งานเสริมโครงหลังคาเหล็กอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น (excel)

๗. BOQ งานเสริมโครงหลังคาเหล็กอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น (pdf)

๘. แบบปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประชุม