ร่างประกาศ-ประกวดราคาจ้างเสริมโครงหลังคา

ร่างประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมโครงหลังคาเหล็กอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

๑. ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเสริมโครงหลังคา

๒. ร่างเอกสารประกวดราคาฯ เสริมโครงหลังคา

๓. ร่าง TOR เสริมโครงหลังคา

๔. บก.๐๑ เสริมโครงหลังคา

๕. แบบรูปรายการเสริมโครงหลังคา

๖. BOQ งานเสริมโครงหลังคาเหล็กอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น (excel)

๗. BOQ งานเสริมโครงหลังคาเหล็กอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น (pdf)