การประกวดราคาจ้างบริการจ้างเหมาครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯที่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร นั้น ปรากฏว่าไม่มีข้อวิจารณ์แต่อย่งใด ดังนั้น โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงนำประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

 

เอกสารดังแนบ

1. ประกาศโรงเรียน

2. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

3. เอกสารของเขตงาน (TOR)