ร่างประกาศ ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับโครงการจ้างเหมาครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 45 – 46 จึงประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของโรงเรียน www.dipangkorntawee.ac.th เพื่อรับฟังคำวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ ดังเอกสารร่างที่แนบมานี้