ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารประกอบ

1. ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

2. เอกสารประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

3. ร่างของเขตงาน (TOR)

4. รายละเอียดแบบรูปรายการ

5. BOQ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

6. รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง สพฐ 2563