(ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

1.  ร่างประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์

2.  ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา

3.  ร่างขอบเขตงาน (TOR)

4.  BOQ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

5.  รายละเอียดแบบรูปรายการ

6.  รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง สพฐ 2563