ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารคหกรรม อาคาร 1 อาคาร 2)

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ​์ ฯ

เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารคหกรรม อาคาร 1 อาคาร 2)

 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชปูถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูก สร้างอื่น (อาคารคหกรรม , อาคาร ๑ , อาคาร ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)

 

เอกสารประกอบ คลิกเพื่อ download

1. ประกาศประกวดราคา

2. ร่างเอกสารประกวดราคา

3. รายการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

4. BOQ

5. ร่างของข่ายงาน (TOR)

6. หนังสือรายงานมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ใช้ปีงบประมาณ2563

7. ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

8. หลักประกันสัญญา

9. สูตรปรับค่าได้ (k)

10. ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

11. การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

12. บัญชีเอกสารส่วนที่.1

13. บัญชีเอกสารส่วนที่.2