การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารคหกรรม อาคาร 1 อาคาร 2)

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารคหกรรม อาคาร 1 อาคาร 2)

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารคหกรรม อาคาร ๑ อาคาร ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็น เงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

 

1. ประกาศ - ประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น

2. ปร.4 ปร.5 ปร.6 ซ่อมแซม

3. รายการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

4. BOQ

5. ร่างขอบข่ายงาน TOR

6. หนังสือรายงานมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ใช้ปีงบประมาณ 2563

7. ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

8. หลักประกันสัญญา

9. สูตรปรับค่าได้ k

10. ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

11. รายการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

12. บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

13. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2