มอบทุนการศึกษานักเรียนทวิภาคี และแผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก 2/58

11 17 59 01

ทุนนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม
- นางสาวสุดา คำหอมรื่น ม.5/7
- นางสาวพรชิตา พลเดช ม.5/7
- นายสุรศักดิ์ ใจกล้า ม.5/7
ทุนนักเรียนฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการยอดเยี่ยม
- นายธีรภัทร์ ถาวรศิล ม.5/7
- นางสาวสุจิตรา วงศ์พิมล ม.5/7
- นางสาวสิริมา โคตรศรีสกุล ม.5/7

albumc