ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

งานปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2558

วันที่ 31 มีนาคม 2559

42 59