รับสมัครนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2559

ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

39 59