การอบรมภาวะผู้นำนักเรียน 2558

การอบรมภาวะผู้นำนักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 4 กรกฏาคม 2558
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์( ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

IMG 8193 2

ดูภาพทั้งหมดคลิก