ประกาศเรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ / ๔๙

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความประสงค์จะ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ / ๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๖,๙๒๐ บาท

 

คลิกเพื่อโหลดเอกสาร

1. ร่างประกาศก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ / ๔๙

2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ / ๔๙

3. แบบรูปรายการห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ / ๔๙

4. BOQ งานก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ / ๔๙

5. ร่างของเขตของงาน

6. รายการมาตรฐานประกอบแบบงานก่อสร้าง สพฐ.