ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาปีที่ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง การจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​๒๕๖๓

โดยโรงเรียนมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เพื่อจำหน่ายให้กับ ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อราชการ และนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖

 

คลิกเพื่อโหลดเอกสารเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓

แบบใบเสนอประมูลร้านจำหน่ายอาหาร