เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓

          ด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑  ได้กำหนดจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  และยุวกาชาด  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ และปีที่ ๓  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๘  เป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน  ณ  ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โดยออกเดินทางในอาทิตย์ที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๗.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  และกลับถึงโรงเรียน ในวันอังคารที่  ๑๓  มกราคม   ๒๕๕๘   เวลา  ๑๗.๐๐  น.  

         ในการนี้  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ใคร่ขออนุญาตนำนักเรียนในความปกครองของท่านเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี  และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ในวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี  และยุวกาชาด ควบคุม ดูแล  ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม