เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

            ด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑  ได้กำหนดจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  และยุวกาชาด  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  ๑ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๘  เป็นเวลา ๒ วัน ๑ คืน     ณ  ค่ายทีปังกรรัศมีโชติ  จังหวัดสมุทรสาคร โดยออกเดินทางในวันจันทร์ที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๗.๐๐  น.  ณ  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  และกลับถึงโรงเรียน ในวันอังคารที่  ๑๓ มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๖.๓๐  น.  

            ในการนี้  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ใคร่ขออนุญาตนำนักเรียนในความปกครองของท่านเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี  และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ในวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี  และยุวกาชาด ควบคุม ดูแล  ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม