เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

      ตามที่  โรงเรียนได้ดำเนินการสอบวัดผลประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย และนักเรียนในความปกครองหของท่านยังสอบไม่ผ่าน (ติด ๐) ในรายวิชาต่างๆ จำนวนมาก เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงของโรงเรียน ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบแล้วว่า หากนักเรียนคนใดสอบไม่ผ่านรายวิชาต่างๆ มากกว่า ๕ รายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยไม่ได้รับการแก้ไขตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนจะต้องเปลี่ยนแผนการเรียนหรือย้ายสถานศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่โรงเรียนพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

      ในการนี้ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงขอเรียนเชิญหท่านผู้ปกครองประชุมเพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ในวัน อาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทวีวัฒนา-เทพผดุงพร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

      จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

 

ตามนัยหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑ ที่ ศธ ๐๔๒๓๑/๘๔๙

ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปี ๒๕๕๗

รายการจำนวนเงินที่ขออนุมัติจัดเก็บ ภาคเรียนที่ ๒
ม.๑ม.๒ม.๓ม.๔ม.๕ม.๖
- ค่าคู่มือนักเรียน-- -- -  -
- ค่าปรมนิเทศนักเรียน-- - --  -
- ค่าวารสารโรงเรียน๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
- ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนฯ- - - - - - 
- ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ๔๐๐ ๔๐๐๔๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐  ๔๐๐
- ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้- - - -  -- 
- ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ๘๐๐ ๘๐๐๘๐๐  ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐
- ค่าสอนคอมพิวเตอร์๓๐๐  ๓๐๐  ๓๐๐ ๓๐๐  ๓๐๐ ๓๐๐  
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน - --  - -- 
- ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน - --  - -- 
- ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ๕๐๐๕๐๐  ๕๐๐ ๕๐๐๕๐๐ ๕๐๐ 
- ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ - - - -- - 
รวม ๒,๑๐๐๒,๑๐๐ ๒,๑๐๐ ๒,๑๐๐ ๒,๑๐๐ ๒,๑๐๐ 

 

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

รายการม.๑ม.๒ม.๓ม.๔ม.๕ม.๖
- ค่าสมุดเรียน๑๒๕๑๒๕ ๑๓๐๑๓๐ 
- ค่ากีฬาสี๒๐๐๒๐๐๒๐๐๒๐๐๒๐๐๒๐๐
- ค่าสมุดรักการอ่าน๑๕๑๕๑๕๑๕๑๕๑๕
- ค่าบัตรประจำตัวนักเรียนหและสายคล้องบัตร-๑๕๐--๑๕๐-
- ค่ายสายคล้องบัตร๓๐๓๐-๓๐๓๐-
รวม๓๗๐๕๒๐๒๑๕๓๔๕๕๒๕๒๑๕