ประกาศเลื่อนค่ายจริยธรรม รุ่น 2 ระดับชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

     ตามที่   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีความประสงค์ขอนำนักเรียน  เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมของพุทธมณฑล จำนวน ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗  และรุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่  ๘ – ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗  นั้น

     ในการนี้   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขอยกเลิกการนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมของพุทธมณฑล ในรุ่นที่ ๒  คือ ระหว่างวันที่  ๘ – ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗   เนื่องจากคณะครูและบุคลากร ต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอน และ Google Apps for Education จึงไม่สามารถนำนักเรียนร่วมโครงการในรุ่นที่ ๒ ได้ 

     จึงได้ขอเลื่อนโครงการค่ายจริยธรรม รุ่นที่2 ส่วนวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง