ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ 5 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ 5 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

ประกาศและเอกสารประกวดราคา คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

รายการมาตรฐานประกอบบแบบก่อสร้าง คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

แบบอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

สูตรการปรับราคา (K) คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

แบบสัญญาจ้างทั่วไป คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซอง) คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

แบบใบเสนอราคา คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

หนังสือค้ำประกัน 1 คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

หนังสือค้ำประกัน 2 คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจเสนอราคา คลิกเพื่ออ่านเอกสาร