ปรับปรุงร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างประกอบและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น

ประกาศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง ปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น


หนังสือ
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา คลิกเพื่ออ่านเอกสาร
TOR งานก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

เอกสารแนบ
แบบรูปรายละเอียด อาคารเรียน แบบพิเศษ 5 ชั้น คลิกเพื่ออ่านเอกสาร
ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกเพื่ออ่านเอกสาร
หลักประกันการเสนอราคา คลิกเพื่ออ่านเอกสาร
หลักประกันสัญญา คลิกเพื่ออ่านเอกสาร
สูตรปรับค่าได้(k) คลิกเพื่ออ่านเอกสาร
บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 คลิกเพื่ออ่านเอกสาร
บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 คลิกเพื่ออ่านเอกสาร
แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม พรบ.(ในเว็บของกรมบัญชีกลาง) คลิกเพื่ออ่านเอกสาร
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ คลิกเพื่ออ่านเอกสาร
ตารางแสดงวงเงิน (แบบ บก.01) คลิกเพื่ออ่านเอกสาร
รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ คลิกเพื่ออ่านเอกสาร