ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

ประกาศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

 

หนังสือ

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน-อาคารประกอบ-และสิ่งก่อสร้างอื่น

คลิกเพื่ออ่านร่างเอกสาร

 

เอกสารแนบ

แบบรูปและรายละเอียด คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

รายละเอียดการคำนวณราคากลาง คลิกเพื่ออ่านเอกสาร