เอกลักษณ์-อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

เทิดทูนสถาบัน สืบสานงานพระราชดำริ

 

 

อกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

ยุวชนคนดี ทีปังกร