การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ตามที่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ได้พิจารณาส่ง นางสาวเรือนขวัญ จำเริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

เข้ารับคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 ดูรูปภาพทั้งหมด