รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2562


การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  

ได้ดำเนินการร่วมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๔  

ระดับเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๑  ในระหว่างวันที่  ๓ – ๒๐ พฤศจิกายน   ๒๕๕๗

โดยมีรายการแข่งขันที่ได้รับรางวัล "เหรียญทองชนะเลิศ" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

ได้เป็นตัวแทน สพม.๑  เข้าแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  

ระหว่าง วันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   ณ จ.นนทบุรี และ จ.อยุธยา  ดังนี้

๑.  การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.๑ - ม.๓

๒.  การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑ - ม.๓

๓.  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑ - ม.๓

๔.  การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.๑ - ม.๓

รรรร