รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2562


ชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ตอนนาคบาศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ชุดศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ 

ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

DSC06348