มอบโล่และเกียรติบัตรนักเรียน

มอบโล่และเกียรติบัตรนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศ ึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1.นำนักเรียนเข้าร่วมชมนิทร รศการ วันวิสาขบูชา
ได้รับเกียรติบัตรและโล่เข้
าร่วมกิจกรรม
2.การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนอ งสรภัญญะ ฯ ทีมละ 5 คน รอบแรก
ได้รับรางวัลชนะเลิศ สายคี่ รับเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท
และในรอบชิงชนะเลิศได้รับรา
งวัลชมเชย และเงินทุนการศึกษา 1,200 บาท ได้แก่
นางสาวเบญจรัตน์ ป้อมหลักทอง
นางสาวณหทัย นุตาลัย
นางสาวนภสร บุญประสม
เด็กหญิงบุญฑริก แสงแก้ว
เด็กหญิงติ๊บ ดวงจันทร์

s2 58