การสอบความรู้ธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๗

ตามที่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ได้กำหนดจัดการสอบความรู้ธรรมศึกษาสนามหลวงประจำปี ๒๕๕๗
อันเป็นกิจกรรมหนึ่งของโรงเรียนวิถีพุทธ

 

ดูรูปภาพทั้งหมด