พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

11 23 59 01

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

albumc