กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

11 22 59 01

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และบำเพ็ญกุศล
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559

albumc