ประชุมสัมมนาทางวิชาการ กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ

กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัม ภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประชุมสัมมนาทางวิชการ "เรื่องการจัดการศึกษาในศตว รรษที่ ๒๑" วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

43 59