พิธีมอบรถจักรยานพระราชทาน

33 59

พิธีมอบรถจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร